Övrigt

Tillsynslagen över Hund och Katt

2006-03-18 18:28 #0 av: Faxlin

Ja visst finns det lagar och regler som gäller för hund och kattägare. Alla dessa lagar måste du sätta dig in i innan du skaffar hund eller katt. Det duger inte att säga att man inte visste om polisen kommer och knackar på dörren. Som hundägare har du ansvar för det hunden gör även om hunden är i någon annans vård under tiden skadan uppkommer.

 

(1943:459)

Denna lag är från 1 maj 1996

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
I jaktlagen finns särskilda bestämmelser om vad som skall iakttas för att hindra hundar från att driva eller förfölja vilt.

2 § Hund som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur må ej vara lös utomhus, såframt den icke hålles inom område, som är betryggande inhägnat och till vilket utomstående ej äga tillträde. Hållas får ute i trakten, skall vad nu är sagt gälla även beträffande hund som visat benägenhet att driva får.

3 § Eftersätts tillsynen över hund, får polismyndigheten meddela det beslut som omständigheterna kräver, såsom att hunden skall vara försedd med munkorg eller hållas bunden eller instängd. Beslutet skall delges hundens ägare eller den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande.
Är det fråga om en hund som avses i 2 §, får polismyndigheten besluta att hunden skall omhändertas genom myndighetens försorg. Sedan hunden omhändertagits får ägaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av polismyndigheten. Polismyndigheten skall efter värdering låta sälja eller avliva hunden eller ta hand om hunden tills vidare.

För omhändertagande gäller i övrigt 35 § djurskyddslagen. Innan en hund avlivas skall dock polismyndigheten inhämta yttrande från veterinär, om det ej är uppenbart obehövligt eller fara i dröjsmål.
Anträffas en hund som avses i 2 § lös på område där hemdjur finns, får hunden, om den ej låter sig tas om hand, dödas av den som äger eller vårdar hemdjuren. Den som sålunda dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla förhållandet till polismyndigheten.
Beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

4 § Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom ta hand om hunden. När detta har skett skall hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om denne inte är känd, skall i stället polismyndigheten i orten underrättas.
Kan inte hunden tas om hand, får polismyndigheten låta döda hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

5 § Den som vill återfå en hund som har tagits om hand enligt 4 § är skyldig att betala ersättning för hundens föda och de övriga kostnader som omhändertagandet har medfört.
Har inte ägaren eller innehavaren, mot ersättning enligt första stycket, återtagit hunden inom en vecka efter det att han underrättades om omhändertagandet eller inom två veckor efter det att polismyndigheten underrättades, får jakträttshavaren behålla hunden.

6 § Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han ej är vållande till skadan. Vad ägaren sålunda nödgats utgiva äger han söka åter av den som har vållat skadan.
Vad nu stadgats om ägare till hund gälle ock den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för skada som orsakas av en tjänstehund när en polisman använder den i tjänsten, om den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det har varit påkallat att ingripa mot honom.
Vid tillämpningen av tredje stycket skall med polisman likställas sådan vaktpost eller annan som vid försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller för att upprätthålla ordning.

7 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

8 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 2 §, 3 § tredje stycket andra meningen eller 7 § andra meningen eller mot beslut som har meddelats med stöd av 3 § första stycket, döms till böter.
Den som försummar att lämna underrättelse enligt 4 § första stycket döms till penningböter.

9 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

 

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2006-03-18

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2006-04-09 14:32 #1 av: illris

paragraf nr 2 & 3 efterhålls ej. här har man råkat ut för hundar som är lösa & som hugger andra men ändå enligt polisen här lagen på sin sida . de som äger dessa aggresiva lösa attakerande hundar som hugger gång på gång får ha dom så. polisen säger att de kan inget göra även om hunden hugger en människa även annan hund. sånt här händer jämt här där jag bor. har råkat ut för detta flera gånger. då förstår jag inte varför det finns en hund lag som säger mottsatsen, inte ska gälla oss som råkar ut för dessa förbannade hundägare & deras jäkla skit hundar !

Anmäl
2006-04-09 14:38 #2 av: illris

lika bra att ta bort denna hund lag när den inte skyddar oss oskyldiga hundägare !      jag menar det som du har skrivit här på sidan.    en arg illris!   fast inte arg på dig åsa, utan på de som gjort denna hundlag.    Skrikandes    

Anmäl
2007-08-07 01:22 #3 av: AnneN

*putt*

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-08-07 01:30 #4 av: Lotta

Putteliputt

Anmäl
2010-11-07 18:47 #5 av: Elega

Om en hund biter en annan hund, oavsett omständigheter, är väl ägaren ALLTID skyldig att betala veterinärkostnaderna?

Anmäl
2010-11-07 19:00 #6 av: Mischa

#5 Ja.

#2 Lagen efterföljs, men med tanke på hur begränsat det är med resurser så är det inte alltid som det går att tillämpa den.

Hade du hellre inte velat ha någon form av lagstöd för att omhänderta "farliga hundar" ?

Anmäl
2010-11-07 23:26 #7 av: Forest

Om en katt flyger på och skadar hundar är väl även kattägaren som är skyldig att betala vetrinärkosnaden? Här inträffar det att en katt flyger på hundar och skadat en så illa att den förlora ögat och fick sys ganska mycket på huvet.

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2010-11-07 23:38 #8 av: AnneN

#7 Ja det gäller strikt ägaransvar även för kattägare, så om katten skadar någon så gäller samma som om en hund skadar någon.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.