Övrigt

DJURSKYDDSBESTÄMMELSER OM FÖRSÖKSDJUR

2006-03-18 18:32 #0 av: Faxlin

Det finns vissa bestämmelser och lagar och regler som gäller vid djurförsök. Just djurförsök är ett känsligt ämne. Ett ämne där man kanske direkt säger att jag är för eller emot, men sedan efter lite eftertanke värderar om. För att i slutändan stå och vara osäker. Oavsett vart du står är det alltid bra att lära sig vad som gäller enligt lagen.

 

Tillstånd att använda försöksdjur
Enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen får djur, inte utan Jordbruksverkets tillstånd, användas för vetenskaplig forskning eller undervisning, sjukdomsdiagnostik, framställning av läkemedel eller kemiska produkter eller för andra jämförliga ändamål, om djuren utsätts för operativt ingrepp, insprutning eller blodavtappning eller annat lidande. Kravet på tillstånd gäller generellt för försök som innebär lidande för djuret, både fysiskt och psykiskt.

Vid tillståndsprövningen ska Jordbruksverket ta särskild hänsyn till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga ur djurskyddssynpunkt. För denna lämplighetsbedömning inhämtar verket uppgifter om typ av institution, företag eller dylikt, verksamhet, personal m.m. samt om typ av försöksdjurslokal eller annan anläggning. Försöksdjurslokaler skall vara godkända enligt nedan. Skall annan anläggning användas än försöksdjurslokal bedömer verket om det är lämpligt.

Godkänd föreståndare
För att ett tillstånd för användning av försöksdjur ska beviljas ska det finnas en, av Jordbruksverket godkänd, föreståndare som ansvarar för verksamheten. Verket inhämtar därför uppgifter om referenser, genomgången utbildning, tidigare erfarenhet av försöksdjur m.m. för att kunna bedöma om en föreslagen föreståndare skall anses lämplig för uppgiften.

Etisk prövning
Enligt djurskyddslagen skall användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. prövas från etisk synpunkt innan användningen påbörjas. Kravet på etisk prövning omfattar samtliga djurförsök och inte bara sådana som medför lidande för djuret. För etisk prövning finns djurförsöksetiska nämnder. Centrala försöksdjursnämnden är huvudman för de etiska nämnderna och har meddelat föreskrifter och allmänna råd om hur prövningen ska gå till.

Uppfödning av försöksdjur - destinationsuppfödning
Uppfödning av försöksdjur, så kallad destinationsuppfödning, får inte ske utan tillstånd från Jordbruksverket. Vid tillståndsprövningen tar Jordbruksverket särskild hänsyn till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga ur djurskyddssynpunkt. Vid tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn också tas till behovet av sådana djur. För denna lämplighetsbedömning inhämtar verket uppgifter om sökanden, typ av institution, företag eller dyl., typ av uppfödning, omfattningen av uppfödningen, motiv till uppfödningen, personal m.m. För lämplighetsbedömningen av anläggningen begärs uppgift om lokalen.

 

Undantag från krav på destinationsuppfödning
Jordbruksverket har meddelat föreskrifter om undantag från bestämmelserna om uppfödning av försöksdjur: "Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:19) om undantag från krav på destinationsuppfödning av djur som används för vetenskapliga ändamål". Författningen innehåller generella och särskilda undantag från kravet på destinationsuppfödning.

Lokaler för försöksdjur
Lokaler för försöksdjur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att Jordbruksverket på förhand godkänt dem ur djurskyddssynpunkt. Detsamma gäller när en lokal ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse ur djurskyddssynpunkt eller när en lokal som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds som lokal för försöksdjur. Jordbruksverket granskar ritningar, verksamhetsbeskrivning, m.m., deltar i diskussioner med användare och kontraktörer och begär in yttranden från Jordbruksverkets djurhusgrupp som är en grupp med sakkunniga personer som bistår verket med råd i frågor om försöksdjurslokaler. När lokalerna är färdigställda görs en besiktning. Därefter lämna Jordbruksverket ett "utlåtande efter besiktning" av vilket framgår om verket anser att lokalen är lämplig för verksamhet med försöksdjur.

Föreskrifter om lokaler för försöksdjur
I "Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1982:21) om djurhållning m.m." finns föreskrifter om lokaler för försöksdjur. Dessa föreskrifter innehåller ett avsnitt med bestämmelser om lokalers utformning, inredning, vilken utrustning de skall ha, ventilation och klimat, belysning, buller, m.m. för försöksdjur. De omfattar även ett avsnitt med särskilda anvisningar för respektive djurslag, inklusive måttbestämmelser för burar, boxar och rastgårdar m.m. Föreskrifterna är under omarbetning.

Andra föreskrifter som omfattar försöksdjur
Förutom djurskyddsföreskrifter omfattas försöksdjur även av föreskrifter om transport av djur, om införsel/utförsel av djur, om operativa ingrepp, om genetiskt modifierade djur, om handel med utrotningshotade djur (CITES), om animaliskt avfall och om anmälningspliktiga sjukdomar. Även Centrala försöksdjursnämnden har meddelat föreskrifter vid försöksdjursanvändning: om den djurförsöksetiska prövningen, om statistikföring, om journalföring och om utbildningskrav.

 

Information från Jordbruksverket

 

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2006-03-18

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-08-07 01:22 #1 av: AnneN

*putt*

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-08-07 01:30 #2 av: Lotta

Putt =)

Anmäl
2007-08-07 09:49 #3 av: AnneN

Hur ställer du dej till djurförsök???

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.