Bruks

Lydnadsprov Klass II

2007-08-17 04:33 #0 av: Faxlin

Utförande samt bedömningsanvisning. Om inte annat anges börjar och slutar momentet i utgångsställning.

Foto: www.fotoakuten.se

1. Platsliggande Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: "Plats" eller handtecken - "Stanna kvar" - "Sitt"

Utförande:
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med cirka 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående omkring 30 meter och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarligga 3 minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna och är slut då hundarna intagit utgångsställning.
Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 gånger sin egen längd underkänns. Hund som sätter sig innan föraren återkommit kan inte ges högre betyg än 5, sker det sedan föraren återkommit men före kommando för utgångsställning är maxbetyget 8. Hund som i övrigt förflyttar sig, kryper kortare bit än vad som ovan sagts eller gnäller, bör inte ges högre betyg än 8. För högsta betyg ska hunden lugnt och stilla ligga kvar på platsen.

Uppläggning:
Tiden tas från det ögonblick förarna intagit sina platser på föreskrivet avstånd.
Momentet bör utföras med minst 3 hundar i gruppen. Som rekommendation bör inte momentet genomföras med fler än 8 hundar i gruppen.
Sedan förarna lagt ner och lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

2. Fritt följ Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: "Fot"

Utförande:
Hunden skall vara okopplad, kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden.
Hunden skall villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning.
Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommando upprepas.

Bedömning:
Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar då hunden intagit utgångsställning, efter den avslutande halten.
Hund som under större delen av momentet följer föraren på längre avstånd än 1 meter kan inte godkännas.
Varje liten avvikelse som hunden gör från det önskvärda mönstret bör återspeglas i betygsättningen, även en sådan detalj som tempot vid exempelvis sättande.

3. Läggande Koeff 1 Maxpoäng 10

Kommando: "Fot" - "Ligg" eller handtecken - "Sitt"

Utförande:
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt lägga sig. Läggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter cirka 10 meter, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

Bedömning:
Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och är slut då hunden intagit utgångsställning.
Hund som lägger sig före kommando underkänns. Sätter eller ställer sig hunden innan föraren återvänt, kan den inte ges högre betyg än 5. Hund som lämnat sin plats 3 gånger hundens kroppslängd innan föraren återvänt underkänns. Om hunden inte lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning, skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas förmå den att inta liggande ställning.

4. Inkallande Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Stanna kvar” – (Hundens namn) ”Hit”

Utförande:
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens order går cirka 25 meter i anvisad riktning. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order inkallas hunden.

Bedömning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångsställning.
Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkallningen.
Hund som före inkallningskommandot avviker mer än 3 gånger sin egen längd från platsen underkänns. Hund som ändrar ställning före inkallningskommandot kan inte ges högre betyg än 8. Hund som inte kommer vid första kommandot, kan ges högst betyg 7.

5. Sändande med ställande Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: "Framåt" - "Stå"

Utförande:
Ekipaget ställer upp på cirka 10 meters avstånd mitt för en markerad ruta 3 x 3 meter. På kommando sänds hunden in i rutan där den kommenderas till stående. Föraren avgör själv när ståkommandot ges. Hunden ska efter ståkommandot förbli stående inom rutan i cirka 3 sekunder, varefter tävlingsledaren ger order att avhämta hunden.

Bedömning:
Momentet börjar då ekipaget ställt upp i utgångsställning i riktning mot rutan, efter att föraren eventuellt har riktat in hunden, och slutar i och med att föraren beordrats avhämta hunden. Föraren äger rätt att rikta in hunden innan momentet påbörjats. För erhållande av högsta betyg ska hunden befinna sig helt inom rutan och föraren får ej ha gett mer än högst 2 kommandon sammanlagt. Hund som intar annan ställning än stående eller ändrar ställning kan inte ges högre betyg än 8. För godkänt betyg måste hunden ha minst 2 tassar inom rutan. För högsta betyg ska hunden gå in i rutan framifrån.

Uppläggning:
Rutan skall vara 3 x 3 meter. Rutans hörn utmärks med koner. Konerna ska vara väl synliga för föraren och cirka 15 centimeter höga.
Rutans fyra sidor ska markeras med färg, sågspån, tape eller på annat lämpligt sätt. De fyra linjerna ska dras mellan konernas ytterkanter.

6. Apportering Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: "Apport" - "Loss"

Utförande:
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad apportbock av trä minst 10 meter, skall hunden på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att kasta föremålet och slutar då hunden avlämnat föremålet, med följande undantag:
– Om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, inta utgångsställning.
Vid bedömningen skall stor vikt fästas vid hur snabbt hunden arbetar. Hund som tappar föremålet före avlämnandet eller tuggar bör inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande, kraftigt tuggande ges högst betyg 5.

7. Fritt hopp över hinder Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: "Hopp" - "Sitt" - "Hopp"

Utförande:
Hunden skall från utgångsställning på kommando hoppa fritt över hindret. På kommando skall hunden sätta sig på andra sidan och förbli sittande till dess tävlingsledaren beordrar föraren kommendera återhopp. Föraren avgör själv när hunden skall sättas på andra sidan hindret.
Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

Bedömning:
Momentet börjar då föraren ställt upp på lämpligt avstånd och slutar då hunden efter hoppet intagit utgångsställning.
Hund som vidrör hindret, oavsett hur lätt detta sker, bör inte ges högre betyg än 8. Hund som använder redskapet som stöd underkänns.
Sker återhoppet utan att hunden först stannat underkänns momentet. Sker återhoppet sedan hunden stannat men utan att föraren gett kommando, kan inte högre betyg än 6 ges. Högre betyg än 7 kan inte tilldelas hund som intar annan ställning än sittande. Hund som tre gånger vägrar hoppa underkänns.

8. Fjärrdirigering Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Ligg” – ”Sitt” och/eller handtecken – ”Ligg”
och/eller handtecken – ”Sitt”

Utförande:
Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig cirka 5 meter från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, 4 gånger kommendera hunden till sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på tävlingsledarens order.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren lägga hunden och slutar när föraren återvänt och hunden intagit utgångsställning.
Hund som avviker mer än 2 gånger sin egen längd från sin ursprungliga plats, eller som inte kan förmås skifta ställning minst 2 gånger, underkänns. Förflyttning i olika riktningar summeras.

Uppläggning:
Tävlingsledaren, vilken före momentets början placerat sig cirka 5 meter bakom hunden, anvisar föraren med hjälp av en skylt när och vad hunden skall kommenderas.
Tiden mellan tävlingsledarens skiftesbyten skall vara cirka 5 sekunder.
Linje skall markeras med till exempel sågspån, sand, krita eller tape. Markeringen skall vara bakom hunden.

9. Helhetsintryck Koeff 1 Maxpoäng 10

Bedömning
Vid bedömning av helhetsintryck ska hänsyn tas till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till ekipagets uppträdande mellan momenten.

Klass II, poäng/pris:

Total maxpoäng i Lydnadsklass II = 200 poäng

Hund som uppnår 160 poäng tilldelas 1:a pris
Hund som uppnår 140 men ej 160 poäng tilldelas 2:a pris
Hund som uppnår 100 men ej 140 poäng tilldelas 3:e pris

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-08-17 14:34 #1 av: AnneN

Bra artikelSkrattande

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-08-17 14:41 #2 av: Faxlin

Tackar. ;-)

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-09-06 22:34 #3 av: Cerrolyn

Du glömde ;)

 1a pris (uppflytt) 160-200p
2a pris 140-159,5p
3e pris 100-139,5p

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2012-09-15 12:37 #4 av: SaraC

Även denna uppdaterad nu.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.