Bruks

Lydnadsprov Klass III

2007-08-17 06:30 #0 av: Faxlin

Utförande samt bedömningsanvisning. Om inte annat anges börjar och slutar momentet i utgångsställning.

Foto: www.fotoakuten.se

1. Sittande i grupp Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: "Sitt" - "Stanna kvar"

Utförande:
Förarna sätter hundarna bredvid varandra med cirka 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående cirka 20 meter och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarsitta 1 minut utan att förflytta sig. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

Bedömning:
Momentet börjar när förarna lämnar hundarna och slutar när förarna återvänt till hundarna och tävlingsledaren angett momentet slut.
Hund som ställer sig, lägger sig eller förflyttar sig mer än en gång sin egen längd, underkänns. Sker detta då förarna fått order att återgå kan högst betyg 5 erhållas. För erhållande av högsta betyg skall hunden sitta lugnt med bibehållen frontriktning.

Uppläggning:
Tiden för momentet tas från det ögonblick förarna intagit sina platser. Momentet bör helst utföras med minst 3 hundar i gruppen. Som rekommendation bör inte momentet genomföras med fler än 8 hundar i gruppen.
Sedan förarna lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

2. Platsliggande Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: "Plats" eller handtecken - "Stanna kvar" - "Sitt"

Utförande:
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med cirka 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående utom synhåll för hundarna. Dessa skall kvarligga 3 minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna och är slut när hundarna intagit utgångsställning.
Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 gånger sin egen längd underkänns. Hund som sätter sig innan föraren återkommit kan inte ges högre betyg än 5, sker det sedan föraren återkommit men före kommando för utgångsställning är maxbetyget 8. Hund som i övrigt förflyttar sig, kryper kortare bit än vad som ovan sagts eller gnäller, bör inte ges högre betyg än 8.
För högsta betyg ska hunden lugnt och stilla ligga kvar på sin plats.

Uppläggning:
Tiden tas från det ögonblick förarna försvunnit ur hundarnas åsyn.
Momentet bör utföras med minst 3 hundar i gruppen. Som rekommendation bör inte momentet genomföras med fler än 8 hundar i gruppen.
Sedan förarna lagt ner och lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

3. Fritt följ Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: "Fot"

Utförande:
Hunden skall vara okopplad, kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden.
Hunden skall villigt och rakt följa föraren, gående på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ skall prövas i vändningar och halter under vanlig marsch. Hunden ska prövas i rak språngmarsch och rak långsam marsch. Märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Hunden skall även prövas vid
förflyttningar från halt 2 till 3 steg i olika riktningar samt i vändningar på stället.
Vid nytt marschanträde, vid förändring av gångart, sidoförflyttningar samt vändningar på stället får kommandot upprepas.

Bedömning:
Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar då hunden intagit utgångsställning, efter den avslutande halten.
Hund som under större delen av momentet följer föraren på längre avstånd än 1 meter kan inte godkännas. För ett korrekt utförande av sidoförflyttningarna, skall föraren bibehålla frontriktningen och således till exempel backa eller ta steg åt höger respektive vänster.
Varje liten avvikelse som hunden gör från det önskvärda mönstret bör återspeglas i betygsättningen, även en sådan detalj som tempot vid exempelvis sättande.

Uppläggning:
Innan momentet börjar överlämnas till den tävlande apportföremålet som senare skall användas i moment ”Vittringsprov och apportering”.

4. Sättande Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: "Fot" - "Sitt"

Utförande:
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt sätta sig. Sättande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter gående cirka 10 meter, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

Bedömning:
Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och slutar då föraren gått tillbaka till hunden.
Hund som sätter sig före kommando eller ändrar ställning innan föraren gjort helt om halt underkänns. Lägger eller ställer sig hunden innan föraren återvänt, kan den inte tilldelas högre betyg än 5. Hund som lämnat sin plats 3 gånger hundens kroppslängd innan föraren återvänt underkänns. Om hunden inte sätter sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning, skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas förmå den att inta sittande ställning.

5. Inkallande med ställande Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: ”Stanna kvar” – (Hundens namn) ”Hit” – ”Stå” eller
handtecken – ”Hit”

Utförande:
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går 25-35 meter i anvisad riktning. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens orderinkallas hunden. Vid utsatt markering kommenderas den stanna i stående ställning varefter den åter inkallas. Föraren skall utan order från tävlingsledaren själv ge kommando för ställande.
Order till föraren att kalla in hunden ges av tävlingsledaren.

Bedömning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångsställning.
Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkallningen.
Stor vikt bör också fästas vid att den stannar på förarens kommando.
Hund som före första inkallningskommandot avviker mer än 3 gånger sin egen längd från platsen underkänns. Hund som ändrar ställning före första inkallningskommandot kan inte ges högre betyg än 8.
Hund som inte kommer vid första kommandot, kan inte ges högre betyg än 7.
Hund som stannar i felaktig ställning eller ändrar ställning då den kommenderats stanna i stående kan inte ges högre betyg än 6. Hund som ej åtlyder förarens kommando för ställande inom en gräns av 5 gånger sin egen längd, kan inte ges högre betyg än 6. Hund som inte stannat innan tävlingsledaren gett order om ny inkallning
underkänns.

Uppläggning:
Markering för ställande placeras vid sidan om sträckan vid halva avståndet mellan förare och hund. Markeringen ska vara väl synlig för föraren.
Om hunden inte stannat inom cirka 8 meter ges trots det order om ny inkallning.

6. Sändande med platsläggande och inkallande Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: "Framåt" - ("Stå"), "Ligg" - (Hundens namn) "Hit"

Utförande:
Ekipaget ställer upp på cirka 25 meters avstånd mitt för en markerad ruta 3 x 3 meter. På kommando sänds hunden in i rutan där den nedläggs. Föraren ges sedan order att förflytta sig mot rutan, cirka 2 meter från denna görs höger altertnativt vänster om marsch och efter cirka 10 meter på nytt höger alternativt vänster om marsch mot utgångspunkten. Cirka 10 meter efter andra höger- alternativt vänstervändningen inkallas hunden under fortsatt marsch. Vid återkomsten till utgångspunkten görs halt.

Bedömning:
Momentet börjar då ekipaget ställt upp i riktning mot rutan och slutar i och med den avslutande halten. Om föraren riktar in hunden mot rutan är maxbetyg 8.
För erhållande av högsta betyg får föraren inte ge mer än högst 4 kommandon sammanlagt, varvid ett kommando då är ett ståkommando i rutan. Hunden skall lägga sig inom den markerade rutan samt snabbt komma på inkallningskommandot. För högsta betyg ska hunden gå in i rutan framifrån.
Hund som lägger sig innan föraren gett kommando kan inte ges högre betyg än 7. För erhållande av betyg skall större delen av hunden läggas inom den markerade rutan (enligt ”Bordsprincipen”, det vill säga hunden skall ha en sådan position att den, om rutan varit ett bord, hållit sig kvar på bordet).
Hund som ställer eller sätter sig före förarens andra vändning underkänns i momentet. Hund som ställer eller sätter sig efter förarens andra vändning kan inte ges högre betyg än 5. För hund som i övrigt förflyttar sig sänks betyget. Hund som tjuvstartar efter det att föraren fått andra kommandot om höger- alternativt vänstervändning kan inte ges högre betyg än 5.

Uppläggning:
Rutan ska vara 3 x 3 meter. Rutans hörn utmärkes med koner. Konerna ska vara väl synliga för föraren och cirka 15 centimeter höga.
Rutans fyra sidor ska markeras med färg, sågspån, tape eller på annat lämpligt sätt. De fyra linjerna ska dras mellan konernas ytterkanter.

7. Apportering och hopp över hinder Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: "Hopp" - "Apport" - "Loss"

Utförande:
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad apportbock av trä över hindret skall hunden på kommando hoppa över hindret, hämta föremålet, hoppa tillbaka över hindret och därefter sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.
Hindret skall vara täckt och hopphöjden densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att kasta föremålet och slutar då hunden avlämnat föremålet, med följande undantag:
– Om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, inta utgångsställning.
Hund som vidrör hindret, oavsett hur lätt detta sker, skall inte ges högre betyg än 8. Hund som använder redskapet som stöd underkänns.
Vid bedömningen skall stor vikt fästas vid hur snabbt hunden arbetar. Hund som tappar föremålet före avlämnandet eller tuggar bör inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande, kraftigt tuggande ges högst betyg 5. Kommandoordet ”Apport” får utan neddrag av betyget ges senast då hunden första gången är mitt över hindret.

Uppläggning:
Tävlingsledaren anvisar föraren sida av hindret, men föraren avgör själv ansatsavståndet.

8. Apportering av metallföremål Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: "Apport" - "Loss"

Utförande:
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat metallföremål minst 10 meter, skall hunden på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att kasta föremålet och slutar då hunden avlämnat föremålet, med följande undantag:
– Om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, inta utgångsställning.
Vid bedömningen skall stor vikt fästas vid hur snabbt hunden arbetar. Hund som tappar föremålet före avlämnandet eller tuggar bör inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande, kraftigt tuggande ges högst betyg 5.

9. Vittringsprov och apportering Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: "Sök - apport" - "Loss"

Utförande:
Till varje förare överlämnas före moment ”Fritt följ” ett apportföremål. Föraren markerar på föremålet sitt startnummer och behåller föremålet tills vittringsprovet. Föraren överlämnar apportföremålet till tävlingsledaren, vilken lägger ut detta tillsammans med 5 identiska föremål cirka 10 meter från ekipaget. Hunden skall identifiera och apportera förarens föremål.

Bedömning:
Momentet börjar då ekipaget ställt upp i utgångsställning i riktning mot de utlagda apporterna och slutar då hunden avlämnat föremålet, med följande undantag:
– Om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, inta utgångsställning.
Hund som före momentet tillåts nosa på eller ta apportföremålet i munnen underkänns. Hund som apporterar annat än förarens föremål underkänns.                                                              Hund som först tar upp fel föremål, släpper detta för att sedan ta rätt föremål kan inte ges högre betyg än 7. Hund som tappar föremålet före avlämnandet eller tuggar bör inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande, kraftigt tuggande ges högst betyg 5.

Uppläggning:
Föremålen ska ha en storlek av 8-10 centimeter x 2 centimeter x 2 centimeter och får ej vara färgade eller på annat sätt behandlade.
Föraren står under utläggningen med ryggen mot apporterna, som läggs ut i en cirkel med cirka 1 meter diameter eller på en horisontell linje av cirka 2 meter längd.
Tävlingsledaren skall använda tång eller liknande för att inte beröra föremålen vid utläggningen. De apportföremål som läggs ut skall för varje ekipage vara nya. Hunden äger rätt att arbeta i maximalt 1 minut.

10. Fjärrdirigering Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: ”Ligg” – ”Stå” och/eller handtecken – ”Sitt” och/eller
handtecken – ”Ligg” och/eller handtecken – ”Sitt”

Utförande:
Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig cirka 10 meter från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, 6 gånger kommendera hunden till ställande/sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på tävlingsledarens order.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren lägga hunden och slutar när föraren återvänt och hunden intagit utgångsställning.
Hund som förflyttar sig mer än en gång sin egen längd kan inte ges högre betyg än 6. Hund som förflyttar sig mer än 2 gånger sin egen längd, eller som inte kan förmås skifta ställning minst 4 gånger, underkänns. Förflyttningar i olika riktningar summeras.

Uppläggning:
Tävlingsledaren, vilken före momentets början placerat sig cirka 5 meter bakom hunden, anvisar föraren med hjälp av en skylt när och vad hunden skall kommenderas.
Ordningsföljden mellan de olika positionerna bestäms av tävlingsledaren och skall vara lika för samtliga hundar. Sista ställning ska vara liggande.
Tiden mellan tävlingsledarens skiftesbyten skall vara cirka 3 sekunder.
Linje skall markeras med till exempel sågspån, sand, krita eller tape. Markeringen skall vara bakom hunden.

11. Helhetsintryck
Koeff 1 Maxpoäng 10

Bedömning
Vid bedömning av helhetsintryck ska hänsyn tas till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till ekipagets uppträdande mellan momenten.

Hinder

Rekommenderat utseende: 9 stycken plankor 100 x 20 millimeter
varav den nedersta fast förankrad i ramen. 2 stycken plankor 50 x 20 millimeter. Stativet består av U-profil med 25 millimeter innermått.

Apportföremål, metall

Rekommenderat utseende, material lättmetall:

A Ø
Liten 90 millimeter
Stor 115 millimeter

B Ø
Liten 80 millimeter
Stor 105 millimeter

C Ø
Liten 25 millimeter
Stor 30 millimeter

D Ø
Liten 20 millimeter
Stor 25 millimeter

E
Liten 5 millimeter
Stor 7,5 millimeter

F
Liten 10 millimeter
Stor 12 millimeter

G
Liten 10 millimeter
Stor 12 millimeter

H
Liten 10 millimeter
Stor 12 millimeter

I
Liten 80 millimeter
Stor 105 millimeter

J
Liten 150 millimeter
Stor 190 millimeter

Apportföremål, vittringsprov

Rekommenderat utseende: Föremålen skall vara cirka 8–10 centimeter långa och 2 centimeter tjocka.

Klass III, poäng/pris:

Total maxpoäng i Lydnadsklass III = 320 poäng

Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris.
Hund som uppnår 224 men ej 256 poäng tilldelas 2:a pris.
Hund som uppnår 192 men ej 224 poäng tilldelas 3:e pris

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-08-17 14:32 #1 av: AnneN

Jätte bra artikel =)

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2007-08-17 14:42 #2 av: Faxlin

Tackar igen :-)

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-09-06 22:35 #3 av: Cerrolyn

Du glömde ;)

 1a pris (uppflytt) 256-320p
2a pris 224-254,5p
3e pris 192-223,5p

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2011-05-21 20:24 #4 av: Nuttra

på momentet :

Vittringsprov och apportering

Hur vet hunden vilken som är min? Är det på lukten efter att jag hållit i den? Typ känna igen MIn lukt på apporten? hehe

Anmäl
2011-05-21 20:41 #5 av: Cerrolyn

#4

Ja, det stämmer, hunden ska leta efter den apporten som du har hållt i och de andra i denna klassen har ingen doft (i elit luktar de andra appoterna TL).

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2011-05-21 22:10 #6 av: Nikkis

ASBRA artikel! Exakt det jag behövde som precis blivit uppflyttad till LK3. =P

Anmäl
2011-05-21 23:53 #7 av: Faxlin

#6: Skoj att den uppskattas :)

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.