Bli med hund

Att bli fodervärd

2010-08-11 01:58 #0 av: SaraC

Vad innebär det egentligen att vara fodervärd för en hund? Vilka skyldigheter och rättigheter har man som fodervärd och vad är viktigt att tänka på?

Bild 1.jpg

När man talar om fodervärdskap för en hund innebär det vanligen inte samma sak som att vara fodervärd för exempelvis en häst. Som fodervärd för en häst innebär ofta avtalet att man på en obestämd eller bestämd tid har hand om hästen och står för de utgifter man kommit överens med ägaren om, men hästen återgår alltid till sin ägare om inget köp genomförs. Blir du fodervärd för en hund innebär det däremot att du har hand om hunden, oftast från att den är valp, en avtalad tid och när den tiden har gått ut övergår hunden i din ägo.

Det finns givetvis undantag från detta, en del ingår andra fodervärdsavtal. Men den här artikeln behandlar enbart Svenska Kennelklubbens fodervärdsavtal.

Bild 2.jpg

Villkor

Villkoren i avtalet kan se olika ut, överlåtaren (hundens uppfödare/ägare) anger sina krav och fodervärden väljer om denne vill godkänna dessa innan avtalet ingås. Man bestämmer bland annat om överlåtaren ska få nyttja foderhunden för avel, utställning eller tävlingar och prov under fodervärdsperioden. De allra flesta uppfödare låter också dig som fodervärd tävla och träna med hunden om du vill göra det själv.

Det bestäms också om överlåtare eller fodervärd ska teckna och betala liv- och veterinärvårdsförsäkring, samt vilket försäkringsbelopp och försäkringsbolag man ska välja. Vidare brukar villkoren variera beroende på om foderhunden är en hanhund eller en tik.

Rör det sig om en hanhund bestämmer överlåtaren hur många parningar den vill använda hunden för innan den ska övergå i fodervärdens ägo. Vanligen brukar det röra sig om två parningar. Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när villkoren är uppfyllda, dock senast när hanhunden uppnått en viss ålder. Vilken ålder det ska röra sig om anger man också i avtalet innan det ingås, sju år är dock högsta åldern. Två års ålder brukar vara vanligt.

Alltså - om du blir fodervärd åt en hanhund så övergår hunden i din ägo när överlåtaren nyttjat hunden för X parningar, och om överlåtaren inte nyttjat hunden för de parningarna innan hunden fyller X år så övergår den även då i din ägo.

Handlar det om en tik så finns det däremot redan bestämmelser att följa. Överlåtaren har rätt till maximalt två valpkullar, med minst en levande valp som uppnår 5 veckors ålder per kull. Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast när tiken uppnått fem års ålder.

Således - om du blir fodervärd åt en tik så övergår hunden i din ägo när överlåtaren nyttjat hunden för maximalt två valpkullar, och om överlåtaren inte gjort så innan hunden fyller fem år så övergår den även då i den ägo.

Bild 3.jpg

Vad har man då för rättigheter och skyldigheter?

När det gäller parning, valpning och uppfödning så är det överlåtaren är ansvarig. Överlåtaren står också för de veterinärkostnader samt övriga kostnader i samband med parning, valpning och uppfödning. Övriga vårdkostnader betalar fodervärden.

Här följer en sammanfattning av de rättigheter och skyldigheter överlåtare och fodervärd har.

Hanhund

 1. Överlåtaren förbinder sig att under avtalets giltighetstid låta hanhunden kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 4 och 8.
 2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt avtalet på annan än fodervärden.
 3. Överlåtaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid som är nödvändig för att få tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar, skall överlåtaren särskilt underrätta fodervärden om detta.
 4. Överlåtaren skall i god tid, dock senast 7 dagar i förväg meddela fodervärden då han önskar använda hanhunden för parning.
 5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda hunden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt avtalet.
 6. Fodervärden är skyldig att vårda hunden på ett sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sin rättighet enligt avtalet.
 7. Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja hanhunden för parning enligt avtalet, och - om avtalet även innefattar sådan rättighet - för utställning eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst två dagar före utställning/prov och högst två dagar därefter.
 8. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför dyrare transportkostnader skall fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren bostadsort skall överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.
 9. Hunden skall vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Om livförsäkringen utfaller skall försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som fodervärden innehaft hunden.
 10. Om fodervärden inte kan ha hunden kvar är överlåtaren skyldig att återta hunden. Ingendera av parterna skall därvid utge ersättning till den andra parten.
 11. Om överlåtaren önskar återta hunden, och parterna är överens om detta, skall överlåtaren utge ersättning för hunden. Liversättningsbeloppet delas i förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft hunden.
 12. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKK:s grundregler.
 13. Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med avtalet, vilket sker i allmän domstol. Om fodervärden låter hunden para tik utan överlåtarens godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden.
 14. Båda parter är skyldiga att teckna hemförsäkring. Den part som hunden vistas hos ansvarar för hunden under den tid man har hunden i sin vård.
 15. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning. Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare.

Bild 4.jpg

Tik

 1. Överlåtaren förbinder sig att under avtalets giltighetstid låta tiken kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3 och 7.
 2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt avtalet på annan än fodervärden.
 3. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 2 veckor, vid valpning högst 3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen. Transport av dräktig tik får inte ske, utom till veterinär, inom två veckor före beräknad valpning, enligt gällande lagstiftning.
 4. Överlåtaren skall i god tid meddela fodervärden då tiken skall paras.
 5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda tiken under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt avtalet.
 6. Fodervärden är skyldig att vårda tiken på ett sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sin rättighet enligt avtalet.
 7. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja tiken för parning, valpning och - om avtalet även innefattar sådan rättighet - för utställning eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst två dagar före utställning/prov och högst två dagar därefter.
 8. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela detta till överlåtaren.
 9. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför dyrare transportkostnader skall fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren bostadsort skall överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.
 10. Tiken skall vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller skall försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som fodervärden innehaft hunden. I de fall tiken fått en valpkull skall fodervärden erhålla minst 50 % av försäkringsvärdet.
 11. Om fodervärden inte kan ha tiken kvar är överlåtaren skyldig att återta tiken. Ingendera av parterna skall därvid utge ersättning till den andra parten.
 12. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKK:s grundregler.
 13. Om överlåtaren önskar återta tiken, och parterna är överens om detta, skall överlåtaren utge ersättning för tiken. Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå tiken om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med avtalet, vilket sker i allmän domstol. Om tik som överlåtits enligt avtalet paras hos fodervärden utan överlåtarens godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå tiken.
 14. Båda parter är skyldiga att teckna hemförsäkring. Den part som hunden vistas hos ansvarar för hunden under den tid man har hunden i sin vård.
 15. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning. Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare.

En vanlig fråga är om överlåtaren har rätt att ta tillbaka foderhunden. Svaret är, som synes ovan, ja. Men det kräver alltså att fodervärden på något vis brutit mot avtalet, och att överlåtaren i allmän domstol kan bevisa att fodervärden handlat i strid med avtalet.

Köp med bibehållen avelsrätt (halvfodervärd)

Ibland talar man om att vara "halvfodervärd". Detta ska inte förväxlas med fodervärdsavtal, utan är, precis som det kallas, ett köp med bibehållen avelsrätt. Du köper valpen till reducerat pris, vanligtvis för hälften av det normala priset för en valp, och uppfödaren har i gengäld rätt till en kull.

Här hittar du Svenska Kennelklubbens köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt.

Bild 5.jpg

Fördelar med att vara fodervärd

 • Du "får" hunden gratis. Men det är bör givetvis inte vara anledningen till att välja att bli fodervärd. Du kommer dessutom också vara tvungen att stå för många av kostnaderna för hunden.
 • Du har möjlighet att få lära dig mycket från överlåtaren. När du köper en hund har du också kontakt med uppfödaren och denne finns där som stöd, men som fodervärd har du kanske tätare kontakt med uppfödaren (överlåtaren). Dessutom har du chansen att få lära dig en hel del om avel och uppfödning.

Nackdelar med att vara fodervärd

 • Du måste vara beredd på att lämna ifrån dig hunden, allt ifrån över en dag upp till flera månader.
 • Du måste ha en fertil hund hemma, vilket ibland kan innebära olika små eller stora problem.
 • Även om du har god kontakt med uppfödaren ni litar på varandra, så kan saker och ting ändå gå snett och det kan uppstå diskussioner eller bråk på grund av oklarheter i eller oenigheter om vem som ska betala vad och vilka rättigheter vardera parten har.
 • Det är ett stort ansvar att ha någon annans hund i sin vård

Bild 7.jpg

Om jag vill bli fodervärd?

Det är vanligt att uppfödare själva hör av sig med en förfrågan om du vill bli fodervärd. Då menar jag självklart inte att det är särskilt vanligt att utan vidare bli uppringd och tillfrågad, utan att uppfödare ofta i första hand frågar en blivande valpköpare som hon eller han redan haft kontakt med ett tag eller liknande.

Men visst går det att även anmäla intresse för att bli fodervärd hos uppfödare. Och ibland söker uppfödare fodervärdar via annonsering.

Om du är intresserad av att bli fodervärd, börja med att kontakta rasklubben för den ras du är intresserad av och hör hur de föreslår att du går tillväga. Här hittar du alla de ras- och specialklubbar som är knutna till SKK.

Precis som när du köper en hund så kommer uppfödaren att ställa frågor till dig och bilda sig en personlig uppfattning om dig, för att försöka avgöra om du är rätt person.

Uppfödare brukar ibland dessutom ställa fler krav eller ha fler önskemål på en fodervärd än en valpköpare. Ett vanligt krav/önskemål är att du kan tänka dig att ställa ut hunden, men det kan också vara att du vill utöva någon särskild aktivitet med hunden, tävla i någon särskild gren eller genomföra något prov tillsammans med hunden.

Det är också vanligt att uppfödaren helst ser att du inte bor för långt bort från denne.

Minst lika viktigt är att du känner att du kan lita på uppfödaren och att ni får en bra kontakt! Ta gärna kontakt med andra som varit fodervärdar åt hundar från uppfödaren ifråga och hör om deras erfarenheter.

Precis som när du köper en valp så ska avtal skrivas och valpen ska vara veterinärbesiktigad, avmaskad och ID-märkt. Den enda skillnaden är egentligen att inga pengar byter ägare. Läs igenom avtalet noga innan du skriver på och fråga hellre en gång för mycket än för lite om det är något du är osäker på. Hämta aldrig en valp utan att först skriva avtal!

Bild 8.jpg

Till sist...

Om du överväger att ingå någon annan form av fodervärdsavtal än SKK:s, tänk dig noga för! Se till att det är ett giltigt avtal du ingår, något som håller juridiskt. Det finns skräckexempel där "luddiga" avtal ingåtts och antingen fodervärd eller överlåtare blivit lurade. Du vill nog inte riskera att någon tar din hund ifrån dig!

Svenska Kennelklubbens fodervärdsavtal hittar du här

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-08-21 20:14 #1 av: kaka1234567

Mycket intresangt

Mvh kaka

Medarbetare på Arabiska fullblod,Burfåglar,undulater,Irish Cob och NH ifokus

 

Anmäl
2010-08-28 21:07 #2 av: Minitassen

Intressant (:

Vad är de 2 svarta små hundarna för ras på en bild?(den 3;e bilden uppifrån)

Anmäl
2010-09-14 12:30 #3 av: Bumsibum

bra artikel! Glad

Anmäl
2010-09-14 12:37 #4 av: Fridaaaa

Mycket bra artikel Skrattande

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2010-09-15 22:14 #5 av: SaraC

Vad kul att ni gillade den!

#2 Tysk spets, är dock inte säker på vilken variant men gissar på Klein- eller Mittelspitz.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2011-10-15 12:45 #6 av: [shanti&luna]

Hej, puttar upp denna med en liten fråga. Ska friskhetsintyg medfölja när man tar hem en fodervärdshund?

 

/Maria- Sajtvärd Chinese crested ifokus

Anmäl
2011-10-30 01:52 #7 av: Lilllens

Måste fråga vilken ras hunden på bild nr 1 är? Ååh vad fin den var :)

Bra artikel btw :))

Anmäl
2011-10-30 02:42 #8 av: Loveradio

#7 Cane corso

/Mvh Sara - Sajtvärd på Dokumentärer
Medarbetare på Bullhundar
Besök gärna min blogg: loveradioblog.weebly.com

Anmäl
2011-11-12 07:58 #9 av: NathalieT

#6 Jag vet inte om det ska medfölja, men vi fick ett sådant när vi hämtde våran foderhund :)


Anmäl
2011-11-12 09:56 #10 av: [Forest]

9, då 6 har avslutat sitt konto på fokus finns hon inte kvar, men bra att du svara på frågan om fler undrar. Det är olika jag fick inte med mig det men jag har hennes vacc papper och kopia på stamtavlan, samt försäkringsnr på våran.

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2011-11-12 10:55 #11 av: [Driva]

jag har lite samam fråga, ska man veterinärbesikta en hund innan man tar den på foder?

Anmäl
2011-11-12 21:23 #12 av: SaraC

#9 och #11 Jag tycker att man ska se till att hunden har ett friskhetsintyg, liksom man gör vid ett köp. Både för att man som vid ett köp väl vill ha en frisk hund, men även för att du som fodervärd även ska ansvara för hundens hälsa i olika mån, då är det ju bra att ha en färsk veterinärbesiktning som grund. Men jag kan faktiskt inte svara på om det finns något som säger att man måste, det står ju inget i avtalet.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2011-11-12 22:20 #13 av: [Forest]

12, friskhetsintyget är det samma som vetrinärbesikning Obestämd för det har jag på henne isf ua vart det som liten valp, nästan självklart att hon fick det eftersom hon förhoppningsvis ska bli en liten avelstik.

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2011-11-12 22:32 #14 av: SaraC

#13 Jo, jag vet att det är samma, därför jag talade om samma sak fast med olika ord i inlägget.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2011-11-12 23:19 #15 av: Be-Bopz

Vi fick oxå ett intyg med oss hem.

Anmäl
2012-08-19 21:21 #16 av: Ellenfyrkant

Vad händer om hunden dör hos fodervärden?

Kan ju hända att den blir påkörd t.ex. Beslutar man det själv eller finns det bra förlsag??

Anmäl
2012-08-19 21:24 #17 av: [Surina]

#16

I fodervärd avtal så ska ju hunden vara livsförsäkrad i inköps prissumma.

tex 12 000. så händer den olika så får antigen uppföddaren hela den summan eller så får ni dela på det.

Det har varit olika beror lite på också.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.